Größenvergleich / Dinodata.de. Creative Commons 4.0 International (CC BY 4.0)
Größenvergleich
// Dinodata.de
Holotyp / Ji Shu-an. Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Holotyp
// Ji Shu-an
Ordosipterus / Ji Shu-an. Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Ordosipterus
// Ji Shu-an